Tellimistigimused

Lepingus kasutatavate mõistete definitsioonid

Klient - teie, füüsiline või juriidiline isik

Konkurentsikaart - Register OÜ, 11735006, Tartumaa, Tartu, Raudtee 102, 51014

Pool - kas Klient või Konkurentsikaart

Pooled - Klient ja Konkurentsikaart koos

Teenus - Konkurentsikaart poolt kliendile pakutavad raportid ja/või veebipõhine analüüsirakendus.

Leping - Kliendi ja Konkurentsikaart vahel teenuse osutamiseks etteantud tingimustel sõlmitud kokkulepe.

Lepingu sõlmivad Klient ja Register OÜ, kes osutab kliendile teenust vastavalt lepingus toodud tingimustele.

2. Poolte kinnitused

Klient kinnitab, et:
a) lepingu sõlmimisel tema esitatud andmed on õiged ja ta on lepingu sõlmisel teovõimeline (sh füüsiline isik, täisealine). Juhul kui klient sõlmib lepingu esindaja kaudu, kinnitavad klient ja tema esindaja, et esindaja on teovõimeline ja tal on lepingu sõlmimiseks volitused;
b) ta on lepingu enne sõlmimist tutvunud soovitud teenuse kirjelduse ja lepingu tingimustega, sh hinnaga, ning teadvustab, et pakutav hind kehtib kuni selle muutmiseni;
c) lepingu sõlmimine ei riku temale õigusakti, haldusakti või kohtuotsusega pandud ega suhetest kolmandate isikutega tulenevaid kohustusi.

Konkurentsikaart kinnitab, et:
a) tal on olemas vahendid ja oskused kliendile lepinguga ettenähtud teenuse osutamiseks;
b) lepingu sõlmimine ei riku temale õigusakti, haldusakti või kohtuotsusega pandud ega suhetest kolmandate isikutega tulenevaid kohustusi.

3. Lepingu sõlmimine

Leping loetakse sõlmituks, kui Klient on täitnud Konkurentsikaart koduleheküljel (aadressil http://www.konkurentsikaart.ee) paikneva tellimisvormi, vajutanud ikoonile "Telli" ning Konkurentsikaart on selle aktsepteerinud, saates Kliendile arve.
Leping jõustub sõlmimisel.

Konkurentsikaart'il on õigus Kliendi pakkumus tagasi lükata, teavitades sellest Klienti.

4. Kliendi taganemisõigus

Kliendil on õigus lepingust taganeda 30 kalendripäeva jooksul alates lepingu sõlmimisest.
Lepingust taganemiseks teeb Klient Konkurentsikaart'le kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse.

5. Teenus

Klient teadvustab endale asjaolu, et tulenevalt teenuse iseloomust ning teenuse kasutamise eelduseks oleva teenuse iseloomust ei kohustu Konkurentsikaart tagama teenuse kättesaadavust igal ajahetkel või kõigi teenuse osade kättesaadavust kõigi ettevõtete kohta.

6. Teenuse eest tasumine

Klient maksab Konkurentsikaart'le Teenuse osutamise eest kokkulepitud tasu. Konkurentsikaart'il on õigus teenuse eest makstavat tasu ühepoolselt muuta, teavitades sellest klienti vähemalt 30 päeva ette. Alates Konkurentsikaart'i poolt saadetud teates märgitud tähtajast peab teenuse eest tasuma uue summa.

Kui klient ei nõustu Konkurentsikaart'i poolt teenuse hinna muutmisega, on tal õigus vastavalt lepingus ettenähtud korrale leping üles öelda.

Konkurentsikaart esitab Kliendile teenuse kasutusaja lõppedes uue arve sama pikale perioodile, mis sisaldus esmases tellimuses.

7. Teated

Lepingust tulenevad Kliendi ja Konkurentsikaart'i vahelised teated ning märgukirjad peavad olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (sealhulgas kirja ja elektronposti teel), välja arvatud juhtudel, kui teate iseloom on üldinformatiivne ning see ei mõjuta kummagi poole õigusi ja kohustusi.

8. Lepingu tähtaeg, selle muutmine ja lõppemine

Leping kehtib tähtajatult. Lepingule ei rakendata minimaalse kestuse nõuet.

Poolel on õigus põhjusi esitamata öelda leping üles, teatades sellest teisele poolele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 7 päeva ette.

9. Vaidluste lahendamine

Pooled lahendavad omavahelised vaidlused läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus.